Mae sawl mantais i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle.

Mae'n gallu; 

  • ennyn ewyllys da, yn enwedig mewn ardaloedd Cymraeg.  

  • creu perthynas bositif rhwng cwmni a’i gwsmeriaid.  

  • dangos bod y cwmni yn falch o fod yng Nghymru.  

  • bod yn arwydd o arfer da ac yn hwb i gydraddoldeb.

Gallwch ddarllen am brofiadau cwmnïau sydd wedi cryfhau eu defnydd o’r Gymraeg yn llwyddiannus trwy ddilyn y ddolen ar waelod y tudalen hwn.

Statws Cyfartal

Mae gan y Gymraeg a’r Saesneg statws cyfartal ym mywyd cyhoeddus yng Nghymru. Ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn creu ‘Safonau Iaith’ newydd i wella’r gwasanaethau y gall siaradwyr Cymraeg ddisgwyl eu derbyn gan sefydliadau cyhoeddus yn Gymraeg. Y bwriad hefyd yw cynyddu’r defnydd o wasanaethau Cymraeg. 

Cwmnïau Preifat

Does dim rheidrwydd cyfreithiol ar y rhan fwyaf o gwmnïau preifat ddarparu gwasanaeth Cymraeg i'r cyhoedd ond mae mwy a mwy yn gweld y manteision o wneud hynny ac yn cynnig o’u gwirfodd.  

Os yw dy gwmni neu dy sefydliad di angen help i ddatblygu’r defnydd o’r Gymraeg, gall gwefan Comisiynydd yr Iaith Gymraeg fod yn fan cychwyn defnyddiol - mae wedi lansio gwasanaeth newydd i helpu busnesau bach a chanolig hefyd.

Cyfieithu 

Mae cyngor defnyddiol ar bob agwedd o gyfieithu i gwmnïau ar gael gan y Comisiynydd - gan gynnwys cynnal cyfarfodydd a pharatoi dogfennau dwyieithog ac arweiniad i rai sy'n comisiynu gwaith dwyieithog. Gall dy Fenter Iaith leol a Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru fod o help hefyd.

Marchnata Gwasanaeth Gymraeg

Mae'n talu i unrhyw gwmni neu sefydliad sy'n cynnig gwasanaeth Cymraeg arddangos hynny'n glir. Mae bathodynnau staff, arwyddion a phosteri ‘Cymraeg’ ar gael am ddim i gwmnïau a sefydliadau i'w harddangos yn gyhoeddus. Gofyn i dy Fenter Iaith leol am stoc  - gelli hefyd gael llinyn staff Iaith Gwaith gan y Comisiynydd.

Recriwtio 

Gyda bron i draean o ysgolion yng Nghymru yn cynnig addysg Gymraeg mae'r gweithlu dwyieithog yn tyfu a chyflogi staff sy'n rhugl yn Gymraeg yn dod yn haws.  

Gelli gynnig swyddi hyfforddiant a swyddi llawn amser i staff dwyieithog drwy hysbysebu ar safleoedd fel Gyrfa Cymru, safle swyddi, lleol, swyddle neu golwg360

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig