Yn y Galon o Fangor yw Canolfan Cymunedol Popty


Beth yw nod y ganolfan?

Cynyddu’r defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg ymhlith trigolion dinas Bangor yn sgil cwymp yn y % sy’n gallu’r Gymraeg yn y cyfrifiad olaf (o 45.7% yn 2001 i 38.6% yn 2011).

Un o amcanion Menter Iaith Bangor yw prif lifo a normaleiddio defnydd o'r Gymraeg i fywyd cymunedol a chymdeithasol Bangor.  Gwelir Canolfan Iaith yn adnodd i wneud hyn drwy ei chynnig fel gofod i glybiau a chymdeithasau sy’n bodoli eisoes ym Mangor ar yr amod fod y Gymraeg yn rhan greiddiol o’u trefniannau a’u darpariaeth.   Pa weithgareddau/ adnoddau/ wasanaethau sydd y ganolfan yn ei gynnig? 

Adnoddau

Gofod desg x 3, cyswllt gwe, fideo gynhadledd, maes parcio ceir, gofod masnachol llogi allan (2il lawr). Cyfle i wirfoddoli, cael profiad gwaith a magu sgiliau a phrofiadau newydd.

Gwasanaethau

Cymorth o ran cynyddu defnydd cymdeithasol o’r Gymraeg ar gyfer y meysydd strategol sef Plant a Phobl ifanc, y teulu, y  gymuned, gwasanaethau Cymraeg a’r gweithlu. Cyd-weithio traws sectorol er mwyn cynyddu defnydd cymdeithasol o’r iaith yn y ddinas. Cyngor i fusnesau Bangor ar gynyddu defnydd o’r Gymraeg yn weledol ac yn rhyngbersonol. Cyfieithu a phrawf ddarllen. Cyd-gynllunio digwyddiadau cyhoeddus amrywiol. Darparu cyngor a chymorth ar ddatblygiadau dinesig all gael effaith ar y Gymraeg.

Prosiectau/ Gweithgareddau


Prosiect 6 diwrnod o brofiadau awyr agored yn Eryri i ddetholiad o hyd at 20 disgybl blwyddyn 7 ac 11 Ysgol Uwchradd  Tryfan (trwy Wasanaeth Awyr Agored yr Urdd). Prosiect 3 diwrnod o brofiadau awyr agored yn Eryri i ddetholiad o hyd at 16 disgybl blwyddyn 7 ac 11 Ysgol Uwchradd  Friars (trwy Wasanaeth Awyr Agored yr Urdd). Cwrs yoga yn Popdy. Aelwyd yr Urdd yn cyfarfod yn wythnosol yn Popdy (pob nos iau). Cwrs ymwybyddiaeth ofalgar yn digwydd yn Popdy ar gyfer staff busnesau Bangor sy’n gallu’r Gymraeg ond yn ddi-hyder  o’i ddefnyddio. Arweinwyr Iaith Chweched isaf Ysgol Tryfan ( a elwir yn Menter Iaith Tryfan) ac yn Friars (Camau Mawr Cymraeg). Targedu sector clybiau chwaraeon, meithrinfeydd a darparwyr gofal iechyd cychwynnol gan gynnig cyngor a chymorth ar  gyfer cynyddu deunydd gweledol o’r Gymraeg a cyfres o sesiynau hyfforddiant codi hyder Cymraeg llafar i staff sy’n ddi- hyder.Pwy sy’n rhan o’r prosiect?

Menter iaith Bangor a sefydlwyd fel corff preifat yn 2016 gan Tŷ’r Cwmnïau a Hunaniaith, Menter iaith Gwynedd a Cyngor Gwynedd. Mae partneriaid ymarferol yn cynnwys Gwasanaeth Awyr Agored yr Urdd, Menter Iaith Tryfan a Camau Mawr Cymraeg sef Arweinwyr Iaith Chweched isaf ysgol Ysgolion Uwchradd Tryfan a Friars, Coleg Menai ac unigolion llawrydd megis y sylwebydd pêl-droed Owain Tudur Jones a’r ymarferydd hyfforddiant ymwybyddiaeth ofalgar (‘mindfulness’), Mariel Jones.

Pryd agorodd y ganolfan? 

Mae’r Ganolfan wedi bod yn gartref i’r Rheolwr a’r Swyddog Datblygu ers mis Gorffennaf 2016 a cynhaliwyd agoriad swyddogol gan Alun Davies AC ar 14eg o Hydref 2016.

Ble mae'r Ganolfan?
Lon Bopdy, ym Mangor, Gwynedd, LL57 1HR.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig