Dyma rai ystadegau defnyddiol gan Lywodraeth Cymru.

Yn ôl Cyfrifiad 2011, roedd 19.0 y cant o bobl 3 oed a throsodd yng Nghymru yn gallu siarad Cymraeg (562,000 o bobl). Roedd hyn yn ostyngiad ers Cyfrifiad 2001, pan oedd 20.8 y cant o bobl 3 oed a throsodd yn gallu siarad Cymraeg (582,000 o bobl).


Yn ôl Cyfrifiad 2011 roedd y ganran yn gallu siarad Cymraeg yn amrywio yn ôl grŵp oedran, o 42.2 y cant ar ei uchaf ar gyfer plant 10-14 oed i 13.0 y cant ar ei isaf ar gyfer pobl 45-49 oed.


Roedd y ganran o bobl 3 oed a throsodd yn gallu siarad Cymraeg hefyd yn amrywio yn ôl awdurdod lleol. Gwynedd, Ynys Môn, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin oedd â’r canrannau uchaf o siaradwyr Cymraeg. Blaenau Gwent, Merthyr Tudful a Chasnewydd oedd â’r canrannau isaf o siaradwyr Cymraeg.


O bawb 3 oed a throsodd, roedd 14.6 y cant yn gallu siarad, darllen ac ysgrifennu Cymraeg yn 2011.


Mae’r Arolygon Defnydd Iaith yn cynnig gwybodaeth fanylach ynghylch rhuglder siaradwyr Cymraeg, a’u defnydd o’r iaith mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd. Yn ôl Arolwg Defnydd Iaith 2013-14, roedd 11 y cant o’r rheini a oedd yn 3 oed a throsodd ac yn byw yng Nghymru yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl (310,600 o bobl). Roedd 13 y cant o’r rheini sy’n 3 oed a throsodd yn siarad Cymraeg bob dydd (353,000 o bobl).

Yn ôl Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion 2014, roedd bron i draean o ysgolion cynradd, canol ac uwchradd Cymru yn rhai cyfrwng Cymraeg (bron i 500 o ysgolion) gyda dros un disgybl ym mhob pump yn mynychu’r ysgolion hyn (dros 103,300 o ddisgyblion).

Mae rhagor o ystadegau ar yr iaith Gymraeg ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru ac ar StatsCymru.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig