Mae nifer o gartrefi aml-ieithog yng Nghymru a mae'n hollol naturiol i dy blentyn gael ei fagu yn siarad Cymraeg a Saesneg. Bydd dewis a gwneud penderfyniad yn gynnar yn ei gwneud hi’n haws i ddal ati nes ymlaen.

Os wyt ti'n dewis Cymraeg, byddi'n rhoi dwy iaith i dy blentyn yn ogystal â'r cyfle i fod yn ddwyieithog.

Os oes dwy (neu fwy) o ieithoedd yn y cartref, yna efallai gall y sefyllfaoedd canlynol godi:

  • Dy blentyn yn cadw’r ddwy iaith ar wahân - mae hyn yn digwydd yn naturiol pan fydd un rhiant yn siarad un iaith a'r rhiant arall yn siarad iaith wahanol gyda'r plentyn. Yn y sefyllfa hon mae hi'n hawdd i'r plentyn adnabod pa iaith i'w siarad gyda pha riant.
  • Mewn bron pob teulu dwyieithog gall plentyn gymysgu'r ddwy iaith, yn enwedig yn y cyfnod cynnar. Dyw hyn yn ddim byd i boeni amdano.
  • Dy blentyn yn defnyddio’r iaith sydd gryfaf yn y teulu. P'un bynnag sy'n siarad Cymraeg, bydd y rhiant hwnnw angen cefnogaeth i ddal ati i ddefnyddio'r iaith gyda'r plentyn. Dal ati - mae digon o help ar gael.

Fel teulu gellwch wneud y pethau canlynol i annog dy blentyn i ddefnyddio’r Gymraeg:

  • Mynd i’r Cylch Ti a Fi, Cylch Meithrin a grwpiau eraill sy’n defnyddio Cymraeg
  • Canu rhigymau a chwarae yn Gymraeg
  • Darllen llyfrau a straeon Cymraeg
  • Gwylio rhaglenni Cymraeg ar S4C

Cofia ofyn i'r teulu estynedig, ffrindiau a chymdogion i ddefnyddio’r Gymraeg gyda dy blentyn ar bob cyfle.

Cymer olwg ar ein tudalennau Cyn Ysgol a 4-11 Oed am fwy o wybodaeth ar fanteision addysg Gymraeg.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig