Cymraeg 2050: Strategaeth y Gymraeg

Mae gan Lywodraeth Cymru weledigaeth hirdymor i weld y Gymraeg yn ffynnu, gyda miliwn o siaradwyr. Erbyn 2050 gobeithir gweld y Gymraeg yn cael ei defnyddio ym mhob agwedd o fywyd a gweld y rheiny sydd ddim yn siarad Cymraeg yn dangos parch tuag ati ac yn ei gwerthfawrogi.

"Mae’r Gymraeg yn un o drysorau Cymru. Mae’n rhan o’r hyn sy’n ein diffinio fel pobl ac fel cenedl. Ein huchelgais ni fel Llywodraeth Cymru yw gweld miliwn o bobl yn gallu mwynhau siarad a defnyddio’r Gymraeg erbyn 2050. Does dim dwywaith fod hon yn uchelgais heriol,ond rydym yn credu ei bod yn her werth chweil a bod angen i ni osod uchelgais o’r fath os ydym am sicrhau hyfywedd yr iaith ar gyfer cenedlaethau i ddod."

Y Gwir Anrh Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru ac Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Gelli di ddarllen 'Cymraeg 2050: Strategaeth y Gymraeg' yma.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig