Gwobr Shwmae 2018
Mae Sharon Ackroyd a'i dau fachgen, Morgan a Rhys, yn dod o swydd Efrog yn wreiddiol, ond wedi byw yn Sir Benfro ers 2015. Yn ddiweddar enillodd Sharon y wobr Cymraeg i Blant yng Ngwobrau Shwmae! Sir Benfro, sy'n cydnabod rhiant sydd wedi manteisio o ddarpariaeth Cymraeg i Blant mewn ymdrech i gyflwyno'r Gymraeg i'w plentyn.

 

"Cafodd y tri ohonon ni'n ein geni yn swydd Efrog, ond fe ddes i â’m mhlant yma i gael ffordd arafach o fyw mewn lleoliad ble bydd cyfle i greu llawer o atgofion plentyndod da. Pan gyrhaeddon ni'n gyntaf roedd y bechgyn yn fach iawn, a doeddwn i ddim wedi meddwl gormod am y Gymraeg a sut roedden ni'n mynd i addasu iddi, ond wrth i amser fynd yn ei flaen a dechreuais feddwl am ble roedden nhw'n mynd i fynd i'r ysgol , penderfynais ddechrau mynd i'r sesiynau Cymraeg i Blant.

"Doeddwn i ddim yn gwybod beth i'w ddisgwyl pan es i’r sesiwn cyntaf, ac roeddwn yn poeni y byddai pawb yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl ac na fyddwn i'n gallu dilyn, ond erbyn diwedd y sesiwn roeddwn yn canu gyda’r caneuon, ac roedd y plant wrth eu boddau. Dechreuon ni fynd i’r sesiynau bob wythnos ar ôl hynny, ac fe wnes i annog fy ffrindiau i ddod hefyd.

"Erbyn hyn mae'r bechgyn yn bedair a phump oed ac mewn ysgol cyfrwng Cymraeg, ac rydw i hefyd wedi dechrau dysgu’r iaith. Yn ddiweddar, es i i'r Clwb Cwtsh, sydd wedi fy ngalluogi i helpu fy mhlant gyda'u gwaith cartref, ac rwy'n gallu darllen, canu a sillafu gyda nhw yn Gymraeg. Rwyf newydd ddechrau ar gwrs i ddysgu Cymraeg hefyd, ac mae'r pethau ddysgais i yn Cymraeg i Blant wedi bod yn help mawr hyd yn hyn.

"Mae mynychu'r sesiynau Cymraeg i Blant ac ymgysylltu â'r Gymraeg wedi gwneud i mi deimlo'n gartrefol iawn yng Nghymru. Roedd y sesiynau yn gam tuag at addysg cyfrwng Cymraeg i'r bechgyn, ac rwy’n gobeithio y bydd hyn yn agor y drws i fwy o ddewisiadau ar eu cyfer yn y dyfodol."

Chwilio newyddion

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig