Diben yr adran hon yw rhannu amrywiol adnoddau gan Wasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru nad oes modd eu cynnwys yn TermCymru neu adrannau eraill BydTermCymru.
Bydd rhai o’r adnoddau ychwanegol hyn yn adnoddau drafft, nad ydynt eto ar eu ffurf derfynol.

Bydd eraill, fel ein harchif o’n newyddlen ‘Y Pethau Bychain’, yn ddeunyddiau hanesyddol a allai fod o ddiddordeb ichi.

Y diben ym mhob achos yw rhannu adnoddau a allai fod o ddefnydd i gyfieithwyr neu eraill.

Mae'r holl adnoddau hyn yn cael eu cyhoeddi o dan fersiwn 3.0 o'r drwydded OGL.

Y Pethau Bychain
Ar ochr dde’r dudalen hon, cewch ddolen i gasgliad o holl rifynnau 'Y Pethau Bychain', newyddlen a gyhoeddwyd gan Wasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru yn 2014.

TermCymru ar META-SHARE
Cyhoeddir cronfa dermau TermCymru yn ei chrynswth ar wefan META-SHARE bob pedwar mis, a gallwch ei llwytho oddi yno i’ch cyfrifiadur chi. Dilynwch y ddolen hon i gael mwy o wybodaeth.

Rhestr o arwyddion ffyrdd dwyieithog safonol
Taenlen Excel yw hon, yn rhestru testun yr holl arwyddion ffyrdd dwyieithog safonol y gall awdurdodau priffyrdd Cymru eu codi heb ofyn am awdurdod gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r testun wedi ei gymryd o’r darluniau awdurdodol sydd ar gael ar ffurf PDF o wefan Traffig Cymru. Argymhellir eich bod yn defnyddio’r daenlen ar y cyd â’r ffeiliau PDF i weld cyd-destun llawn yr arwyddion dan sylw. Dilynwch y ddolen hon i wefan Traffig Cymru, clicio ar y geiriau “Traffic Signs Documentation”, dewis y pennawd addas a chlicio ar rif y darlun fel yr ymddengys yn y daenlen.

Mae gwaith ar y gweill gan Lywodraeth Cymru i adolygu’r darluniau hyn.

Sylwch y cymerwyd y testun o’r ffeiliau PDF fel y maent, gan gynnwys elfennau fel enwau lleoedd a ddefnyddiwyd fel enghreifftiau. Ni ddylid cymryd yn ganiataol bod ffurfiau’r enwau lleoedd yn nhestun yr arwyddion hyn yn rhai cymeradwy.

Lle mae symbol yn ymddangos ar arwydd, nodir [symbol] yn y daenlen.

Adnodd drafft yw’r rhestr o arwyddion ffyrdd safonol dwyieithog.

Yn yr Adran hon

Newyddlen Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru

Newyddlen Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig