Os wyt ti am dreulio diwrnod allan gyda'r teulu neu ffrindiau ac eisiau awyrgylch Gymreig - yna mae digonedd o lefydd gwych i ymweld â nhw sy'n cynnig gweithgareddau neu wasanaeth yn Gymraeg.

Dan Do

Amgueddfeydd

O'n hamgueddfeydd cenedlaethol i'r rhwydwaith o amgueddfeydd lleol ac arbenigol sydd ar hyd a lled y wlad, mae cyfoeth o hanes Cymru i'w ddarganfod - llawer ohono yn Gymraeg.

Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac mae’n un o saith amgueddfa sy’n eiddo i Amgueddfa Cymru. Mae rhaglen lawn o weithgareddau a digwyddiadau yn cael eu cynnal yn ddwyieithog yn yr amgueddfeydd gydol y flwyddyn.

Awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am nifer o amgueddfeydd llai drwy Gymru yn ogystal â pharciau a mannau gwyrdd - cymer olwg ar eu gwefannau dwyieithog am fwy o wybodaeth ac am fanylion cyswllt.

Safleoedd Hanesyddol

Ar wefan Cadw cei wybodaeth am gestyll ac adeiladau hanesyddol Cymru a'r gweithgareddau sy'n cael eu cynnig i ymwelwyr yno. Oeddet ti'n gwybod fod tri safle Treftadaeth y Byd yng Nghymru sy'n werth eu gweld?

Os i ti wylio cyfres realiti hanesyddol Y Plas ar S4C efallai dy fod eisoes yn gyfarwydd â Llanerchaeron ger Aberaeron. Mae'n un o nifer o adeiladau yn perthyn i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru.

Un arall yw Ty Mawr Wybrnant yn Eryri - man geni Esgob William Morgan wnaeth gyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg, datblygiad pwysig iawn yn hanes yr iaith.

Mae'n werth cysylltu gyda'r Ymddiriedolaeth i weld pa ddigwyddiadau a gweithgareddau mae'n ei gynnig yn Gymraeg yn ei blastai a'i adeiladau. 

Awyr Agored

Llwybr yr Arfordir

Cymru oedd y wlad gyntaf yn y byd i greu llwybr cerdded swyddogol ar hyd pob modfedd o’i harfordir.  Cymer olwg ar wefan Llwybr Arfordir Cymru am lawer mwy o fanylion o beth i'w wneud a'i weld ar hyd y llwybr.

Parciau Cenedlaethol

Mae pum Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yng Nghymru: Arfordir Môn (Bryniau Clwyd, Penrhyn Gŵyr6)Penrhyn Llŷn a Dyffryn Gwy.

Fforestydd a Choedwigoedd

Os wyt ti awydd dianc i ganol ein coedwigoedd a'n fforestydd ar droed, ar gefn beic neu geffyl mae deg o ganolfannau ymwelwyr o amgylch Cymru sy'n cynnig porth i rai o'n gwarchodfeydd natur fwyaf trawiadol - o Goed y Brenin yn y Gogledd i Fwlch Nant yr Arian yn y Canolbarth a Pharc Fforest Afan yn y De.

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n rhedeg y canolfannau ac yno cei wybodaeth ddwyieithog - hola pa weithgareddau sy'n cael eu cynnal yno yn Gymraeg.

Gerddi

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ymestyn dros 568 o aceri o gefn gwlad Sir Gaerfyrddin. Yno mae staff a gwirfoddolwyr ar gael sy'n siarad Cymraeg i dywys ymwelwyr ac mae'n cynnig rhaglen lawn o weithgareddau. 

Ym Mharc Glynllifon ger Caernarfon gelli fynd am dro o gwmpas y parc gwledig hanesyddol neu ddilyn cwrs celf a chrefft gan griw o artistiaid lleol yn y ganolfan grefftau.

Mae nifer fawr o erddi eraill adnabyddus yng Nghymru sy'n cynnig croeso yn Gymraeg gan gynnwys Castell Penrhyn ger Bangor, Gerddi Erddig yn Wrecsam a Stad Clough Williams-Ellis ym Mhlas Brondanw yn Ynys Môn.

Gwyliau a Digwyddiadau

Mae gan Gymru ei thymor gwyliau ei hun a gelli fwynhau a defnyddio dy Gymraeg yn y mwyafrif ohonyn nhw. Fe gei di fanylion am yr Eisteddfod Genedlaethol, yr Urdd, Llangollen a’r Sioe Frenhinol ar ein tudalen Gwyliau a Digwyddiadau yn ogystal â nifer o'n gwyliau cerddoriaeth, diwylliannol a bwyd. 

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig