Ym mhob cornel o Gymru mae 'na glybiau a chymdeithasau sy'n dod at ei gilydd i ddilyn eu diddordebau, cael hwyl a chymdeithasu yn Gymraeg.

Canolfannau a Chymdeithasau Cymraeg

Ar hyd a lled Cymru mae 'na ganolfannau Cymraeg, gan gynnwys Saith Seren yn Wrecsam, Tŷ Tawe yn Abertawe a Theatr Soar, Merthyr Tudful. Maen nhw'n weithgar iawn yn cynnal dramâu, gigs, darlithoedd a digwyddiadau cymdeithasol eraill. Cymer olwg ar ein tudalennau canolfannau.

 

Mae gan nifer o bentrefi a threfi gymdeithas Gymraeg leol, yn eu plith Clwb y Dwrlyn ym Mhentyrch ger Caerdydd a Chymdeithas Gymraeg Trefynwy. Mae rhestr o'r cymdeithasau a'r sefydliadau yma i'w cael ar wefan Y Lolfa.

Y tu allan i Gymru, yn Llundain a Lerpwl yn ogystal â Gogledd America, Hong Kong ac Ewrop, mae cymdeithasau Cymraeg yn cefnogi Cymry oddi cartref.  Felly hyd yn oed os nad wyt ti'n byw yng Nghymru, mae 'na gyfle o hyd i gymdeithasu yn Gymraeg neu ddysgu'r iaith. Cymer olwg ar ein tudalen Siarad Cymraeg Oddi Cartref.

Mentrau Iaith

Mae 24 Menter Iaith drwy Gymru, a’u pwrpas yw hybu’r Gymraeg yn lleol.  Ym mhob ardal mae’r Mentrau yn trefnu gweithgareddau ar gyfer oedolion a phlant, o wersi yoga a chlybiau chwaraeon i ddosbarthiadau coginio, gwnïo a chynganeddu. Cymer olwg ar ein tudalen arbennig Mentrau Iaith am fwy o wybodaeth a cofia chwilio ar ein Digwyddiadur i weld beth mae dy Fenter leol yn ei gynnig.

Cerddoriaeth

Un ffordd wych o gymdeithasu yw trwy ganu mewn côr ac mae 'na gorau meibion, merched a chorau cymysg ym mhob cwr o’r wlad - o gorau plant a myfyrwyr i grwpiau hyn. Mae rhai, fel Côr y Dysgwyr Ceredigion, yn arbennig ar gyfer dysgwyr. Am restr o gorau Cymru – yn ogystal â cherddorfeydd a bandiau pres - cymer olwg ar wefan Tŷ Cerdd.  Cei fwy o wybodaeth hefyd ar ein tudalennau cerddoriaeth gyfoes a chlasurol.

Mynd Am Dro

Mae Cymdeithas Edward Llwyd yn trefnu teithiau cerdded wythnosol drwy gydol y flwyddyn. Grwpiau lleol yw Cymdeithas Eryri , Antur Stiniog, Cerddwyr Cylch Teifi a Chlwb Cerdded Pontarddulais sydd hefyd yn trefnu teithiau cerdded tywysedig yn y Gymraeg ac yn cynnig cyfle i sgwrsio wrth gerdded.

Y Traddodiad Gwerin

Mae dros 20 o grwpiau dawnsio gwerin ledled Cymru. Gelli di ddarllen am hanes dawnsio gwerin ar wefan Cymdeithas Genedlaethol Dawns Werin Cymru, sydd hefyd yn cyhoeddi pamffledi ar ddawnsiau unigol fel Y Deuddeg Disglair a Rhuddem y Ddawns.

Trac yw mudiad Datblygu Gwerin Cymru sy'n hyrwyddo a datblygu traddodiadau cerdd a dawns Cymru - cymer olwg i weld pa ddigwyddiadau a chyrsiau mae'n ei gynnig.

Bob mis Awst, mae Cymdeithas Alawon Gwerin Cymru yn cyhoeddi cylchgrawn o'r enw ‘Canu Gwerin’  ac yn trefnu gweithgareddau yn ystod yr Eisteddfod Genedlaethol.

Gwyddoniaeth

Un o'r llefydd gorau i gael blas ar wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg yw Pafiliwn Technoleg yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst. Mewn awyrgylch hwyliog ac anffurfiol, mae cymdeithasau, cwmnïau ac adrannau gwyddoniaeth prifysgolion a cholegau yn dod at ei gilydd i drefnu gweithgareddau a darlithoedd difyr.

Ymhlith y cymdeithasau gwyddonol sy'n defnyddio’r Gymraeg yn gyson mae Cymdeithas Wyddonol Cylch Caerdydd a Chymdeithas Wyddonol Gwynedd.

Eisteddfodau Lleol

Mae dros gant o eisteddfodau lleol yn cael eu cynnal bob blwyddyn mewn pentrefi a threfi ar draws Cymru - y rhan fwyaf ohonyn nhw wedi eu cefnogi gan Gymdeithas Eisteddfodau Cymru. Mewn rhai ardaloedd mae Eisteddfodau y Dysgwyr yn cael eu cynnal yn arbennig i'r rheiny sy'n dysgu'r iaith gael y cyfle i berfformio a chystadlu. Mae 'na fwy o wybodaeth am eisteddfodau ar ein tudalennau digwyddiadau a gwyliau.

Gwirfoddoli

Os oes gen ti amser sbâr, beth am wirfoddoli?  Mae bob amser angen gwirfoddolwyr i roi help llaw gyda rhai o'n gwyliau Cymraeg. Os wyt ti'n hoff o hanes neu arddio, yna mae nifer o'n safleoedd a gerddi hanesyddol yn chwilio am wirfoddolwyr sy'n medru cyfarch a sgwrsio yn Gymraeg gydag ymwelwyr. Mae gwybodaeth gyffredinol am wirfoddoli ar gael ar wefan Gwirfoddoli Cymru.

Chwaraeon

O rygbi i rwyfo, pêl-rwyd i bêl-droed, mae chwaraeon yn cynnig cyfleoedd gwych i gwrdd â siaradwyr Cymraeg a dysgwyr. Mae yna nifer o glybiau chwaraeon sy'n cefnogi'r iaith. Cysyllta gyda dy Fenter Iaith leol i holi beth sydd ar gael yn dy faes di ac edrych ar ein tudalennau chwaraeon am gymdeithasau, grwpiau a chlybiau gwahanol. 

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig