Mae 23 Menter Iaith yng Nghymru yn darparu cyfleoedd i bobl o bob oedran ddefnyddio'r Gymraeg

Os wyt ti angen cyngor neu wybodaeth am wasanaethau Cymraeg a dwyieithog yn dy ardal di yna dy Fenter Iaith leol yw'r man cyntaf y dylet droi ato.

Mae Menter Iaith yn gweithredu ym mhob rhan o Gymru erbyn hyn.

Mudiadau lleol yw Mentrau Iaith sy’n rhoi cymorth i gymunedau i gynyddu ac ehangu’r defnydd o’r iaith Gymraeg.

Yn ymarferol mae'r Mentrau Iaith yn trefnu pob math o ddigwyddiadau i bobl o bob oedran, cefndir a gallu ieithyddol gael mwynhau a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg gan gynnwys rhieni, teuluoedd, plant a phobl ifanc, oedolion a dysgwyr. Bydd y Mentrau yn rhoi cymorth a chyngor rhad ac am ddim i unigolion, mudiadau a busnesau, ac yn cynnal gweithgareddau a phrosiectau cymunedol er mwyn hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg.

Bydd dy Fenter Iaith leol yn darparu gwasanaethau yn ôl gofynion dy ardal di ond gall gynnig cyngor i:

  • rieni newydd a theuluoedd ynglŷn â magu eu plant yn ddwyieithog ac addysg Gymraeg i blant
  • sefydliadau a mudiadau lleol gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg a gweithredu er budd y Gymraeg 
  • busnesau sydd am ddechrau cynnig gwasanaeth dwyieithog i’w cwsmeriaid

Gall hefyd drefnu ystod eang o weithgareddau cymdeithasol, o wyliau i gyrsiau hyfforddiant, wedi eu hanelu at bobl o bob oed, yn arbennig plant a phobl ifanc a dysgwyr i ymarfer a defnyddio’u Cymraeg y tu allan i’r dosbarth.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig