Beth yw nod y ganolfan?

Nod Tŷ’r Gwrhyd yw gweithredu fel siop un stop ar gyfer gwybodaeth a gwasanaethau Cymraeg yng Nghwm Tawe a Chwm Nedd ac yn cynnig canolfan gymunedol fywiog ar gyfer cynnal a datblygu gweithgareddau cymdeithasol, digwyddiadau cymunedol a rhaglenni addysgiadol cyfrwng Cymraeg ar gyfer pob oed. Mae hefyd yn gartref i siop lyfrau Cymraeg a swyddfeydd mudiadau sy’n hyrwyddo’r Gymraeg yn lleol.

Pa weithgareddau/ adnoddau/ wasanaethau sydd y ganolfan yn ei gynnig? 

Mae modd i fudiadau neu fusnesau Cymraeg logi ystafelloedd cyfarfod i gynnal digwyddiadau, gweithdai neu ar gyfer partion plant a gellir darparu ciniawau ar gyfer y sawl sy’n trefnu cyfarfodydd gydol dydd. Ceir gwasanaeth wifi am ddim, ac mae defnydd o sgrîn fawr ac adnoddau fideo gynadledda ar gael. Mae gofod swyddfa hefyd ar gael i’w llogi am gyfnod byr neu gyfnod hir.

Mae Tŷ’r Gwrhyd yn gartref i Swyddfa Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot, gan gefnogi prosiectau a gweithgareddau’r Fenter i hybu defnydd o’r Gymraeg yn yr ardal. Mae ein siop yn gwerthu llyfrau ac adnoddau Cymraeg ac yn ymweld yn gyson â digwyddiadau a ffeiriau ysgolion Cymraeg lleol. Mae croeso i’r cyhoedd alw heibio am ddisgled, teisen a sgwrs yn Gymraeg a defnyddiwn fusnesau lleol i ddarparu’r holl luniaeth.

Mae dosbarthiadau Dysgu Cymraeg yn cael eu cynnal yn y Ganolfan yn ddyddiol yn ystod y dydd a’r hwyr yn ogystal â chyrsiau a sesiynau cymdeithasol i gefnogi dysgwyr. Mae’r Fenter Iaith yn cynnal digwyddiadau amrywiol ar gyfer plant o bob oed, o fabis hyd at 18 oed, gan gynnwys y bore Sbri Sadwrn misol ar gyfer plant dan 7, ac Ysgol Roc yn ystod gwyliau ysgol ar gyfer arddegwyr. Mae staff Academi Hywel Teifi yn cynnal digwyddiadau addysgiadol/diwylliannol amrywiol cyson, gan gynnwys sgyrsiau a lansiadau llyfrau, clwb gwyddoniaeth i blant oedran cynradd, a digwyddiadau cymdeithasol fel dangos gemau pêl-droed a rygbi Cymru a gigs cerddorol. Mae Clwb Darllen Cymraeg Cwm Tawe a Merched y Wawr Pontardawe hefyd yn cwrdd yn y Ganolfan. 

Pwy sy’n rhan o’r prosiect?

Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe a Chyngor Castell-nedd Port Talbot.  Mae’r cynllun wedi derbyn grant o £300,000 gan Lywodraeth Cymru drwy Grant Buddsoddi Cyfalaf Bwrw Mlaen 2015-16 er mwyn addasu’r adeilad ac i brynu adnoddau. Mae Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot, Dysgu Cymraeg – Ardal Bae Abertawe ac Urdd Gobaith Cymru â swyddfeydd yn y Ganolfan.  Mae Swyddog Datblygu Merched y Wawr Gorllewin Morgannwg a Hyrwyddo Clybiau Gwawr y De hefyd yn gweithio o’r adeilad a’r Swyddog Cymraeg i Blant lleol.

Pryd fydd y ganolfan ar agor?

Mae Canolfan Gymraeg Tŷ’r Gwrhyd wedi bod yn weithredol ers Ebrill 2016 ac fe agorwyd y ganolfan yn swyddogol gan Alun Davies AC ym mis Gorffennaf 2016. Mae’r Ganolfan ar agor bob dydd ag eithrio Dydd Sul.

Mae’r siop lyfrau ar agor : Dydd Llun, Mercher, Gwener 0900-1700 a Dydd Sadwrn 0900-1300.

Ble mae'r Ganolfan?

Lleolir Tŷ’r Gwrhyd yng nghanol dref Pontardawe ar Stryd Holly, yn yr un adeilad â Llyfrgell Pontardawe.Gallwch gysylltu drwy ebost post@gwrhyd.cymru Ffôn 01639 763818

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig