Nid iaith yr ysgol yn unig yw'r Gymraeg. Gelli ddefnyddio’r iaith i agor drysau i bob math o weithgareddau a chymdeithasau.

Mae ‘na nifer fawr o ffyrdd y gelli wneud y mwyaf o dy Gymraeg. O greu cerddoriaeth i greu gwefannau a chyfleoedd unigryw i gymdeithasu a chyfarfod pobl newydd o bob rhan o'r wlad, beth am fynd amdani?

Cerddoriaeth a Gigs

Mae sîn roc a cherddoriaeth gyfoes iaith Gymraeg fywiog iawn yng Nghymru a gigs yn le da i fwynhau a chwrdd â ffrindiau newydd.

I glywed y diweddaraf mae rhaglen BBC Radio Cymru C2 yn chwarae cerddoriaeth y sin roc Gymraeg pob nos rhwng 7 a 10yh ac yng nghylchgrawn ac ar wefan Y Selar.

Os wyt ti'n aelod mewn grŵp ac yn creu cerddoriaeth wreiddiol Gymraeg yna mae  cyfle i berfformio o flaen cannoedd o bobl ifanc yng nghystadleuaeth Brwydr y Bandiau C2 Radio Cymru, Maes B a Mentrau Iaith Cymru. Gelli ennill gwobr ariannol, sesiwn ar y radio, sylw'r cyfryngau a llawer mwy.

Ffermwyr Ifanc

Mewn ardaloedd gwledig, mae 'na gyfle i ymuno ag un o'r 160 o Glybiau Ffermwyr Ifanc sydd i'w cael ar draws Cymru.  Mae CFfI yn trefnu digwyddiadau cymdeithasol a chwaraeon o bob math yn ogystal â chyfleoedd hyfforddi a theithio dramor. I nifer o aelodau, uchafbwynt y calendr cymdeithasol yw'r Sioe Fawr gyda'r Pentre Ieuenctid yn le poblogaidd i dreulio'r wythnos. Cei fwy o wybodaeth ar ein tudalen Ffermwyr Ifanc.

Ar Lwyfan

Does dim angen rhaglenni fel 'Britain's Got Talent' a 'X Factor' yma yng Nghymru - ry’n ni wedi bod yn cystadlu yn erbyn ein gilydd ers canrifoedd. Mae dros 15,000 o bobl ifanc yn cyrraedd rowndiau olaf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd bob blwyddyn - yn actio, canu, dawnsio a llefaru a mewn cystadleuthau celf, coginio a newyddiaduraeth. Gelli gystadlu naill ai trwy dy ysgol neu un o glybiau ieuenctid yr ‘aelwydydd’ sy'n cael eu trefnu gan yr Urdd ar hyd a lled Cymru. Dyma gyfle i ti serennu!

Mae modd cystadlu hyd yn oed os nad wyt ti'n mynd i ysgol cyfrwng Cymraeg ac os wyt ti'n dysgu'r iaith mae 'na gystadlaethau arbennig ar dy gyfer di a dysgwyr eraill.

Mae ‘na gyfleodd i ti hefyd actio a chanu gyda dy glwb Ffermwyr Ifanc sy’n cynnal ralïau, pantomeim ac eisteddfodau gyda’r brif Eisteddfod yn cael ei ddarlledu ar S4C.

Os mai actio yw dy beth, mae Cwmni'r Frân Wen a Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd yn cynnig cyfleoedd i actorion ifanc yn Gymraeg ynghyd â Theatr Ieuenctid Cymru, Theatr Ieuenctid Môn a Theatr Ieuenctid Sherman Cymru. Ac os nad wyt ti am berfformio, mae 'na gyfleoedd hefyd i weithio cefn-llwyfan ar gynyrchiadau Cymraeg.

Chwaraeon

Rygbi, hoci, criced, gymnasteg, nofio - mae digonedd o gyfleon i ti fwynhau chwaraeon yn Gymraeg drwy'r Urdd a'r Mentrau Iaith sy'n trefnu amrywiaeth o glybiau a chystadlaethau. Bob haf bydd yr Urdd yn cynnal Gemau Cymru  gyda'r cystadlu yn cynnwys athletau, pêl-rwyd, rygbi, pêl-fasged cadair olwyn a chanŵio. Ac fel y Gemau Olympaidd, mae gan Gemau Cymru ei bentref athletwyr ei hun hefyd.

Os mai chwaraeon eithafol ac awyr agored sy’n mynd a dy fryd, mae mwy a mwy o gyfleoedd i gymryd rhan mewn chwaraeon fel syrffio, boldro, ac eirafyrddio drwy’r Gymraeg. Neu beth am geisio am Wobr Dug Caeredin? Mae nifer o sefydliadau ar draws Cymru yn cynnal gweithgareddau ar gyfer cwblhau’r wobr yn Gymraeg.

Technoleg, Gemau ac Apiau

Mae'n hawdd defnyddio Cymraeg wrth gymdeithasu ar dy ffon ac ar y we drwy newid iaith dy Facebook a defnyddio system darogan testun Cymraeg. Edrycha ar ein tudalen Sut i.... i wylio fideos yn dangos sut i ddefnyddio technoleg yn Gymraeg.

Wyt ti'n hoffi creu cynnwys digidol? Erbyn hyn mae llawer iawn o’r gwasanaethau fel Wordpress a Raspberry Pi ar gael yn Gymraeg. Mae mwy o wybodaeth ar ein tudalennau Technoleg.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig