Mae’n #DdiwrnodArcharwr ar Ebrill 28, ac i ddathlu, rydyn ni’n cynnig cyfle i ennill tocyn teulu i dreulio dwy noson yn Llangrannog.

I gymryd rhan, tynna lun lliwgar o Seren a Sbarc yn gwneud dy hoff weithgaredd ac anfon at cymraeg@llyw.cymru neu ar Twitter gyda #SerenaSbarc. 

Bydd yr artist Huw Aaron, sy’n arlunio Seren a Sbarc ar gyfer Cip, yn beirniadu ac yn dewis y llun buddugol. Y dyddiad cau yw 27 Mai.

Telerau ac Amodau

1. Mae’r gystadleuaeth hon ar gyfer plant o oed ysgol cynradd ledled Cymru.

2. Ni does angen talu dim i gymryd rhan ac nid oes angen prynu unrhywbeth ychwaith.

3. Dim ond un cais a dderbynir y person

4. Y dyddiad cau yw 23:59 ar  27 Mai 2019.

5. Ni ellir derbyn unrhyw gyfrifoldeb am geisiadau na chaiff eu derbyn am ba bynnag reswm.

6. Mae'r hyrwyddwr yn cadw'r hawl i ganslo neu ddiwygio'r gystadleuaeth a'r telerau ac amodau hyn heb rybudd pe bai trychineb, rhyfel, aflonyddwch sifil neu filwrol, gweithred Duw neu unrhyw dorri gwirioneddol neu ragweld torri unrhyw gyfraith neu reoliad perthnasol neu unrhyw ddigwyddiad arall y tu allan i reolaeth yr hyrwyddwr. Bydd unrhyw newidiadau i'r gystadleuaeth yn cael eu cyhoeddi gan yr hyrwyddwr cyn gynted ag y bo modd.

7. Nid yw'r hyrwyddwr yn gyfrifol am fanylion anghywir ynghylch gwobr a ddarperir i unrhyw un sy'n cystadlu, gan drydydd parti sy'n gysylltiedig â'r gystadleuaeth hon.

8. Y wobr yw dwy noson i deulu o bedwar yn Llangrannog. Ni chynigir arian parod nac opsiwn arall. Nid yw’r wobr yn drosglwyddadwy. Bydd dyddiadau addas ar gyfer defnyddio’r wobr yn cael eu cynnig fel y gwêl Yr Urdd orau. Gall yr enillydd dalu i ychwanegu nosweithiau/pobl.

9. Caiff enillydd ei ddewis gan Huw Aaron.

10. Caiff yr enillydd ei hysbysu drwy ebost a/neu neges uniongyrchol ar Twitter/Facebook a/neu drwy lythyr o fewn 28 diwrnod o’r dyddiad cau. Os nad oes modd cysylltu â’r enillydd, neu nid yw’r enillydd yn derbyn y wobr o fewn 14 diwrnod o’u hysbysu, cedwir yr hawl i dynnu’r wobr yn ôl a dewis enillydd arall.

11. Bydd penderfyniad yr hyrwyddwr mewn perthynas â'r holl faterion sy'n ymwneud â'r gystadleuaeth yn derfynol ac ni cheir ohebiaeth ynghylch hyn.

12. Mae'r enillydd yn cytuno i ddefnyddio ei enw a'i lun mewn unrhyw ddeunydd cyhoeddusrwydd, yn ogystal â'u cais. Defnyddir unrhyw ddata personol sy'n ymwneud â'r enillydd neu unrhyw gystadleuwyr eraill yn unol â’r ddeddfwriaeth diogelu data gyfredol [Y DU] ac ni chaiff ei ddatgelu i drydydd parti heb ganiatâd y cystadleuydd ymlaen llaw.

13. Bydd cymryd rhan yn y gystadleuaeth yn golygu bod y telerau a’r amodau hyn yn cael eu derbyn.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig