Prif nod Comisiynydd y Gymraeg yw hybu a hwyluso defnyddio'r Gymraeg.

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn gorff annibynnol a grëwyd yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Mae’r Comisiynydd yn dwyn sylw i’r ffaith bod statws swyddogol i’r Gymraeg yng Nghymru a gosod safonau ar sefydliadau. Bydd hyn, yn ei dro, yn arwain at sefydlu hawliau i siaradwyr Cymraeg.

Mae dwy egwyddor yn sail i waith y Comisiynydd:

  • Ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru
  • Dylai personau yng Nghymru allu byw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny

Gelli gael rhagor o wybodaeth ar wefan Comisiynydd y Gymraeg.

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig