Prosiectau sy'n annog pobl i fod yn greadigol er mwyn hybu’r Gymraeg

Ar ddiwedd 2017, cyhoeddodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, bod £425,000 wedi'i ddyfarnu i 26 o brosiectau arloesol sy'n ceisio hybu'r Gymraeg yn y gymuned a thechnoleg Gymraeg.

Mae Grant Cymraeg 2050 yn elfen allweddol o Strategaeth y Gymraeg, Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr. Fe ddarparwyd grantiau bach o hyd at £20,000 yr un i ariannu prosiectau tymor byr arloesol sy'n ceisio cynyddu'r defnydd bob dydd pobl o'r iaith a hyrwyddo technoleg sy'n cefnogi'r defnydd o'r Gymraeg.

Roedd y prosiectau'n cynnwys gwefan sy'n galluogi gwirfoddolwyr Cymraeg i greu cynnwys sain Cymraeg ar gyfer y rheini sydd wedi colli eu golwg, a phrosiect i ddatblygu technoleg a fydd yn helpu siaradwyr Cymraeg sydd mewn perygl o golli eu gallu i siarad i greu lleisiau synthetig personol er mwyn iddynt allu parhau i gyfathrebu yn eu mamiaith.

Meddai'r Gweinidog:

"Rydyn ni am weld y Gymraeg yn dod yn rhan arferol o fywyd bob dydd fel bod siaradwyr o bob lefel yn teimlo’n hyderus wrth ddefnyddio’r iaith mewn sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol. Bydd y prosiectau a gyhoeddwyd yn ei gwneud hi'n haws i bobl ddefnyddio'r Gymraeg, boed wyneb yn wyneb yn y gymuned ac yn y gweithle neu drwy lwyfannau digidol.

Mae'n galonogol iawn ein bod wedi gorfod cynyddu'r gronfa er mwyn gallu cefnogi'r prosiectau rhagorol a gyflwynwyd i ni. Gwyddom fod cyflawni miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 yn her sylweddol, ac rwy'n falch iawn bod cymaint o sefydliadau a phobl eisiau ymuno â ni wrth i ni fwrw ymlaen â'r dasg hon."

Mae mwy o fanylion am rai o’r prosiectau i'w gweld drwy'r dolenni isod.

Yn yr Adran hon

Cliciwch yma i ddysgu mwy am brosiectau Grant Cymraeg 2050

Y map realiti estynedig Cymraeg cyntaf yn cyflwyno prydferthwch Cymru i dwristiaid

Cliciwch yma i ddysgu mwy am brosiectau Grant Cymraeg 2050

Lansio’r ap lles Cymraeg cyntaf erioed

Cliciwch yma i ddysgu mwy am brosiectau Grant Cymraeg 2050

Prosiect Graffiti - Grant Cymraeg 2050

Rhannu'r  dudalen hon

Cofrestra nawr i dderbyn y newyddion diweddara am ddigwyddiadau yn Gymraeg

Yn ôl i'r brig